Vượt đèn vàng có bị phạt 

Vượt đèn vàng có bị phạt 

Vượt đèn vàng có bị phạt