đổi bằng lái xe nước ngoái sang việt nam

Thời hạn để sử dụng giấy phép lái xe tại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu sau: Nếu muốn đổi bằng lái xe nước ngoài sang Việt Nam cần phù hợp với thời hạn ghi trong thị thực nhập cảnh hay thẻ tạm trú