Biển báo phân làn đường cho từng loại phương tiện R.412

 Biển báo phân làn đường cho từng loại phương tiện R.412

 Biển báo phân làn đường cho từng loại phương tiện R.412