Bằng xe ô tô có thay được bằng xe máy 

Bằng xe ô tô có thay được bằng xe máy 

Bằng xe ô tô có thay được bằng xe máy