Đối với giấy phép lái xe sử dụng chất liệu giấy (cũ)

Đối với giấy phép lái xe sử dụng chất liệu giấy (cũ)

Đối với giấy phép lái xe sử dụng chất liệu giấy (cũ)